สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครรศรีธรรมราช
  สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครรศรีธรรมราช