เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


เทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า วิทยากรจากโรงพยาบาลทุงสง(คุณอารี  สุภาวงศ์) ตลอดถึงผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ที่ได้ร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ทำให้การดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จไปได้ด้วยดี