เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑


   วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี โดยท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล “หัวเมือง” แห่งแรกของไทย และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง