วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2561
จ้างเหมาบริการทำฝาท่อปิด-ตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบ และแบตเตอร์รี่ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง