วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์หมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลชะมาย ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๒ ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัตงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาด ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัตงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติงานด้านจัดทำแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูล ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดารปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๖ ตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง