เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
 

นายสุทธิพร รสมาลี
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

นายปรีชา บุญรักษา
รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย


นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์
นางสุนีย์ เทพคง
นายรักพงษ์  จารุภูมิ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ 

นางนาถยา  ชัยกิจ

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน