เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
แผนที่เทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี / แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
ข้อบัญญัติ
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน 6เดือน/ปี
รายงานการประชุม
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ รอบ 6เดือน/ปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน/รายปี
การประเมินผลโครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหารพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
อำนาจหน้าที่
มาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักปลัด
 

 

นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ  รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางพิจิตร อุษาสุมงคล

 นายประภาส  เฉลิมชัยวิวัฒน์

นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอรกมล  นรปัญญา นายสมพงษ์ ทองเจริญ นายพงษ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักป้องกันฯปฏิบัติการนายสมชาย  แก้วกำยาน นางกาญจนา ทองเจริญ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ

 
 
 
นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู

ส.อ.ปวิช  จีบโจง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน


 

นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)