วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุมาดำเนินการซ่อมแซมและรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๓-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบAsphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง