วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายห้วยขัน - หัวทาง(ม.๔ ต.ชะมาย - ม.๓ ต.ควนกรด) หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมจอคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๗๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมหมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ. (รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ ) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete(Overlay) สายรุ่งเมือง(หนองเหรียง-บ้านคลองว้า) หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคอกวัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองหอย-บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนพาณิชย์ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนแบบติดตั้งกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง