วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถแทรกเตอร์การเกษตร หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๗-๕๒-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนท่ี่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗(ครั้งที่ ๑)เพิ่มเติม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง