วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงาน กวาดถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมถังบรรจุขยะที่ใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุมาดำเนินการซ่อมแซมและรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ ชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง