วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก) เพื่อใช้กับรถยนต์นั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๓๕๘๕ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๘๕ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายท่ามสิน ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสามแยกหน้าโรงเรียนพณิชยการ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 14 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๑๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๔-๕๓-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างทำตรายาง ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง