วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารจัดทำเป็นข้าวกล่องจำนวน ๒๐๐ กล่อง เพื่อใช้สำหรับเลี้ยงเจ้าหน่้าที่ประจำศูนย์ฯและเครือข่ายภาคประชานที่มาร่วมช่วนคัดแยกบรรจุถุงยังชีพ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลข ๘๒-๑๖๔๗ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านทวีสุข ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลข กง.๓๙๓๘ นศ. (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๔) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อข้าวสารหอมมะลิ ขนาดบรรจุถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑,๑๑๗ แพ็ค(แพ็คละ ๖ กระสอบ รวมทั้งสิ้น ๖,๗๐๒ ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อบะหมี่สำเร็จรูปและปลากระป๋อง และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง