วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
ซื้อซื้อปลากระป๋อง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ถุงพลาสติก สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
ซื้อข้าวสาร สำหรับจัดเป็นถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุ ปาบึก ในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารเคมีกำจัดยุงขนาดบรรจุ ๑ ลิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางเนื่อง มณีฉาย หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหลังอู่ปรีชา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อ เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ) หมายเลข กบ ๙๔๕๑ นศ เปลี่ยนยางนอก จำนวน ๔ เส้น เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง