วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2563
ทำป้ายไวนิลในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดชุมพร
28  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงบ้านคนพิการ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
ซื้อพัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างซักทำความสะอาดผ้าที่ใช้ประดับรั้วในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบด้านหน้ารถ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ. (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๑-๔๕๙๐ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๔๙/๐๐๐๘) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง