วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) เพื่อใช้สำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา ถนนท่อระบายน้ำ คอสะพาน ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดเสื้อเกียร์ พี.ที.โอ ของรถหมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว รถหมายเลข ๘๑-๙๕๕๖ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องสนามเด็กเล่นติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชะมาย และหมู่ที่ ๘ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำขัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์และบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง