วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์รี่ เพื่อใช้กับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปากบ่อพักและฝาบ่อพักริมถนนสายมัสยิดหมู่ที่ ๘ และถนนสายโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างทำฝาท่อปิด-ตะแกรงเหล็กคูระบายน้ำ เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง