วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่บ้านสาโรจน์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายอัจฉิมา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)