วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมปรับปรุงประตูห้องปฏิบัติงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบปากคำพยานบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมผ้าระบาย โต๊ะพร้อมผ้าคลุม ไฟราว ผ้าระบาย เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที พร้อมเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง