วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายขนส่ง ซอย 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ชนิดพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ครท ๓๙๓ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อยางในรถบรรทุก ๖ ล้อ ชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๗ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานพัสดุ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตป.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง