วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเช่าเต็นท์ พร้อมผ้าระบาย โต๊ะพร้อมผ้าคลุม ไฟราว ผ้าระบาย เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เวที พร้อมเครื่องปั่นไฟ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
จ้างทำสายสะพายหนูน้อย เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดทำสถานที่ลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รถแห่ประชาสัมพันธ์ และ สปอร์ตประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง