วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ภาษี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่งและซอยหมอเนียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง