วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
6  พ.ย. 2561
โครงการการจัดการการเลือกตั้ง
6  พ.ย. 2561
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
6  พ.ย. 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
6  พ.ย. 2561
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
6  พ.ย. 2561
โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี
6  พ.ย. 2561
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ
30  ต.ค. 2561
จ้างทำป้ายไวนิลประช่สัมพันธ์รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อิอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับโรงเรียน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย งวดที่ ๑ จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง