วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33-037 ถนนรวมมิตร หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ(เสื้อเหลือง) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย ขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำประกาศนียบัตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางไปอำเภอขนอม วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง