วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมตณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สำเนารายงานการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย รถหมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ (๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสาร ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง