วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านปรับแสงเพื่อติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อพัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสภาพผิวจราจรสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในพรุ - สะพานท้อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านห้วยขัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง