วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
จ้างซักทำความสะอาดผ้าที่ใช้ประดับรั้วในงานรัฐพิธีต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนสัญญาณไฟวับวาบด้านหน้ารถ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ. (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2563
จ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลข ๘๑-๔๕๙๐ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๔๙/๐๐๐๘) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารรายงานผลโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย
20  ส.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง