วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
ซื้อไส้กรองน้ำมันเครื่องยนต์ ของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถนั่งส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายต้นแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมปรับปรุงประตูห้องปฏิบัติงานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบปากคำพยานบุคคล ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง