วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อเหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๖ เส้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลข ตค ๖๑๙ นศ. ตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีน้ำมันไฮดรอลิครั่วซึมมาจากท่อไฮดรอลิคเส้นใต้ห้องเกียร์ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง