วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวทอง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและใช้ปฏิบัติงาน ในงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผข ๔๐๐๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๒-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถ จำนวน ๒ ล้อ) ของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวังหีบ ซอย ๘ - นาคำทวด ซอย ๙ หมู่ที่ ๕,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อให้สุนัข และแมวในเขตเทศบาลตำบลชะมายได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ เพื่อรักษาความสะอาดในการปฏิบัติงานล้างถนนในเขตพื้นที่สาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายโสภณอุทิศ ๑/๑ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง