วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้สำหรับงานพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ครท ๓๙๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง