วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวงผล จำนวน ๑ เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ในการตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๖ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกและยางในและยางรอง รถหมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ จำนวน ๖ เส้น เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง