วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อบรรทุกติดเครน ชนิดติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๐๗๕ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๖-๖๒-๐๐๐๓) เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๕๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบเบิกจ่ายเงิน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการผูกผ้าจัดสถานที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างผูกผ้าบริเวณรั้วสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหว้า และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าปกคู่มือการประชุมสภา เพื่อใช้สำหรับการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕/๕๕/๐๐๐๔ ) ซ่อมเปลี่ยนหม้อลมเบรก เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบริเวณสี่แยกนาคำทวด-ทางเข้า สนง.เทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง