วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๖ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอกและยางในและยางรอง รถหมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ จำนวน ๖ เส้น เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ข้อต่อทางแยกทางส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๑ ตัว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถหมายเลข ๘๑-๐๙๕๙ ซ่อมเบรกทั้งหน้าและหลังยังตรวจสอบพบว่าสายพานหน้าเครื่องยนต์ (สายพานไดร์ชาร์ท) ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ กิโลกรัม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานตำแหน่งอำนวยการ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างจัดดอกไม้รดน้ำผู้สูงอายุ โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง