วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนที่พักเท้าด้านท้ายห้องเก็บขยะ รถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๕ นศ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๑-๐๙๕๖ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายคำนึง สามารถ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ขคร ๒๔ นศ. เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
จ้างเลี้ยงอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถังบรรจุน้ำพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนไส้เดือน หมู่ที่ ๕ และใช้สำหรับกั้นคอกปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างผสมเสร็จ 240 ksc. เพื่ิอใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง