วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ ๔ และ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะพลาสติก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ใบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำตรายาง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๙ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ในการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๐๓๖-๓๙ จำนวน ๔ เครื่อง ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายชื่องานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง