วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานพิมพ์เอกสารข้อมูล ประจำสถานีขนส่งประจำสำนักงานสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสถานีขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการทำโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมอุปกรณ์(รถพ่วงสามล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างทำตะแกรงเหล็ก กระดาษไวท์บอร์ด เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างพิมพ์ตั๋วฉีกค่าค่าบริการลานจอดสถานีขนส่งผู้โดยสารสถานีขนส่งอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง