วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการตรวจประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มส่งเสริมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม โครงการรีสอร์ดผู้สูงอายุและพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี รุ่น ๓ ซีเอ็กซ์ ๔ ดับเบิ้ลยูดี ตค.๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างทำทำเนียบผู้บริหารและโครงสร้างสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๓๓ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๔ , ๔๒๐-๕๖-๐๓๕ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง