วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถบรรทุกหกล้อบรรทุกเครน ชนิดติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๖-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย หมายเลข ๘๒-๐๖๔๖ นศ (รหัสพัสดุ ๐๐๕/๕๖/๐๐๐๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ นศ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔/๕๔/๐๐๐๑) ซ่อมหรือเปลี่ยน ระบบไฟ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในอ่าว - บ้านวังรวย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำห้วยยิ่ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านปรับแสงเพื่อติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อพัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อคอนกรีตผสมสำเร็จรูป เพื่อแก้ไขซ่อมแซมสภาพผิวจราจรสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ จากบ้านในพรุ - สะพานท้อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง