วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน และกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ถ่ายเอกสารแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรม ของบริษัท ศิรินคร ซิตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง