วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวน เพื่อวางแนวทางในการสอบสวนและกำหนดประเด็นการสอบสวน วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ความชัดแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดหมีดับเพลิงพร้อมปักข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม ยูเอสที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายรำคาญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง