วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ(เสื้อเหลือง) เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลชะมาย ขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างทำประกาศนียบัตรเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางไปอำเภอขนอม วันที่ ๒๐-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมตณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง