วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดเสื้อเกียร์ พี.ที.โอ ของรถหมายเลข ๘๑-๗๕๑๘ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบไฟเลี้ยว รถหมายเลข ๘๑-๙๕๕๖ เพื่อให้รถคันดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องสนามเด็กเล่นติดตั้ง ณ หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลชะมาย และหมู่ที่ ๘ สวนสาธารณะเขาตาเล่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างในการทำโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือนกำขัดขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์และบำรุงรักษา เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการจัดทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ หมู่ที่ ๘ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง