วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
เช่าเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชะมาย เพื่อแจ้งและอธิบายถึงภารกิจประกอบกับบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างเช่าเว็บไซต์ในนามเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างจัดอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองคณะอนุกรรมการกองทุนฯ คณะกรรมการกองทุน ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้าง้จ้างเหมาบริการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปฏิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล (บ้านนายณรงค์-เหมืองสาธารณะ) หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)