วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
จ้างทำตรายางของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน ครท ๓๙๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสารของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๗๑๘๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๖๓-๐๐๐๗ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย จำนวน ๓ แห่ง สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง