วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2565
จ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบรประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานการเงินและบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๗ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อนำมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง