วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการตกแต่งท่าน้ำลอยกระทงและที่ลงลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๑) จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สายบ้านหนองหอย บ้านในพรุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันต์ นาวี หมู่ที่ 1 - บ้านนางลับ หมู่ที่ 4 (ถนนรุ่งเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ ชนิดยกดัมพ์ เทท้าย หมายเลข 82-0647 ซึ่งมีวัสดุชิ้นส่วนต่าง ๆ ชำรุดสึกหรอจำเป็นต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับชุดแกนถาดกระดาษและชุดความร้อนชำรุด เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2561
โครงการวันเทศบาล 24 เมษายน
6  พ.ย. 2561
โครงการการจัดการการเลือกตั้ง