วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชุดหมีดับเพลิงพร้อมปักข้อความ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคล ปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานด้านการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม ยูเอสที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายรำคาญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายคอกวัว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองแสง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๓๓ - ๐๐๗ สายเอเชีย - คลองนา หมู่ที่ ๓ บ้านเขากลาย ตำบลชะมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)