วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงเสาสัญญาณรับ-ส่งวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลเป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ิ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลเป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ิ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับต่อพ่วงแบตเตอร์รี่ ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อมากีต้าร์ รุ่นอาร์บีซี ๔๑๑ ยู รหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๖-๐๐๐๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๙๕๙ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๒-๐๐๐๑ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
ซื้อสายยางล้างถนน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง