วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแผนงานที่ ๔ แผนงานการสร้างอาชีพและรายได้ กิจกรรม ให้ความรู้และจัดหาอุปกรณ์ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
ซื้ออุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลปฎิบัติงานจัดเก็บรายได้ รายที่ ๔ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด
17  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง