วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด (จ้างเหมาบริการฝังกลบกำจัดขยะมูลฝอย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๗ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ส่วนกลาง ๗ ที่นั่ง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น ปาเจโร่สปอร์ต หมายเลขทะเบียน กบ ๙๔๕๑ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างทำพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง