วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายยายเจิม กลิ่นดี หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประดิษฐ์เงิน ซอย 1 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย ว.อรุณภัณฑ์ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหนองหว้า ซอย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง