วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค เบอร์ ๖๘ ของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๙-๐๐๐๗ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางแบบสองตอน หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๒ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ผลการได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง