วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์บ้านห้วยขัน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ หลังเขาตาเล่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนานอก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ จากบ้านวังหีบ ซอย 8 หมู่ที่ 5,6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหอย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย ประเภทนม พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๕๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมคณะกรรมการสอบสวน และกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง