วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางประจวบ สายเหมืองเก่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนาแฝด ซอย ๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในการบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๙๐ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ถ่ายเอกสารแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงแรม ของบริษัท ศิรินคร ซิตี้ คอมเพล็กซ์ จำกัด
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองคณะกรรมการสอบสวน เพื่อวางแนวทางในการสอบสวนและกำหนดประเด็นการสอบสวน วินิจฉัยข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้ความชัดแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง