วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ ๗
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทิวทอง ซอย ๑ หมู่ที่ ๗
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒
26  ก.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลดำเนินการโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อใช้ในการประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการตรวจคัดกรองความบกพร่องทางสายตาของผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพืิ่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ทรัพย์สินในความรับพิดชอบของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง