วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการลูกจ้าง (รายบุคคล) โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการประกอบการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ พิจารณาให้ความชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขอการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายนายอำเภอ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในสังกัด (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด(จ้างเหมาบริการเอกชนในการฝังกลบขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมกล้อง CCTV เพื่อให้กล้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชะมายใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -042 สายข้างหมู่บ้านสุมิตรา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.33 -004 สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง