วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจอขาตั้งเคลื่อนที่ แบบพับได้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องช่วยสอนลำโพงขยายเสียงแบบพก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อตู้ไม้เก็บแผ่นระวาง จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๖-๐๐๐๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง