วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลและงานครุภัณฑ์ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อธงชาติ ขนาด ๑๕๐ x ๒๒๕ ซม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๖๔ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดในเขตตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๑-๐๐๒๔ ของกองคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง