วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๓๘ ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๕๕๖ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๕-๐๐๐๔ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนกลาง ชนิดรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ผจ ๗๖๔๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๑-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงเสาสัญญาณรับ-ส่งวิทยุ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลเป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ิ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นรายบุคคลเป็นพนักงานดับเพลิง รายที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ิ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับต่อพ่วงแบตเตอร์รี่ ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดยกถังคอนเทนเนอร์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อมากีต้าร์ รุ่นอาร์บีซี ๔๑๑ ยู รหัสพัสดุ ๔๔๒-๕๖-๐๐๐๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง