วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย (งวดที่ ๒) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างทำพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลาย ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตสายบ้านนางเมียด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสว่าง จริตงาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายตาลาภ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง