วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2562
ซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ชนิดไม่มีเส้น ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว ๑ ชั้น จำนวน ๑ ลัง ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๐๖๔๖ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง