วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา ตาข่ายประตูฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ค่าถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันกีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชนเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น FS-๖๕๒๕ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์รุ่น FUJI XEROX รุ่น Docu Print P๓๕๕d จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถุงขยะพลาสติกสีดำขนาด ๓๖ x ๔๕ นิ้ว จำนวน ๑๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง