วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานพัสดุ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตป.สามารถ เอี่ยมวงศ์ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดทำแผนที่ภาษี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๖๘ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขาตาเล่งและซอยหมอเนียน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารว่างเพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารเพื่อประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง