วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานภาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถ) ของรถหมายเลข ๘๒-๑๖๔๗ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหลวง ซอย 1 หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายห้วยขัน ซอย2/1 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง