วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่างถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุใช้มุงหลังคา เพื่อใช้มุงหลังคาสำนักงานอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานกำจัดสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง