วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเทศบาลตำบลชะมาย ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน ๒ ลูก ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๖๔๗ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถหมายเลขทะเบียน กง ๓๙๓๘ นศ รหัสพัสดุ ๐๐๕-๔๗-๐๐๐๒ เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
จ้างโครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1  ต.ค. 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (แผนงานเคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง (แผนงาน เคหะและชุมชน)
1  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหน้าโรงเรียนพานิชย์ หมู่ที่ ๗