วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๐๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๕ ป้าย โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเซมและตรวจเช็คกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลของเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๑๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารรายงานผลการประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า รหัสพัสดุ ๔๔๓-๕๒-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
จ้างถ่ายเอกสารแนบโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.๒๕๖๒ ประเภทที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง