วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อค้อนปอนด์ ด้ามไฟเบอร์ขนาด ๔ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๖๑๙ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง เทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง