วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อเหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๖ มิลลิเมตร จำนวน ๖ เส้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาบ่อพักที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถหมายเลข ตค ๖๑๙ นศ. ตรวจสอบแล้วปรากฎว่ามีน้ำมันไฮดรอลิครั่วซึมมาจากท่อไฮดรอลิคเส้นใต้ห้องเกียร์ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องเขียนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประชากรกลุ่มเปราะบางของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อมูลโคตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง