วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยน ผ้าเบรก จานดิสเบรก และตรวจเช็ครถหมายเลข กบ ๙๔๕๑ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้อตามโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน แผนงานที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน (ภาคปฏิบัติการสร้างโรงเรือนและวัสดุเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมเปลี่ยนที่พักเท้าด้านท้ายห้องเก็บขยะ รถหมายเลข ๘๒-๓๕๑๕ นศ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อใช้สำหรับพนักงานจ้างปฏิบัติงาน กวาดถนน งานล้างถนน งานประจำรถขนขยะ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ แบบอเนกประสงค์ หมายเลข ๘๑-๐๙๕๖ นศ เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายคำนึง สามารถ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถหมายเลข ขคร ๒๔ นศ. เพื่อให้รถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรมของเทศบาลตำบลชะมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง