วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายหนองเหรียง -วัดจอด หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านอาจารย์สุธา รัตนพันธ์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายครัวแก้ว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมคณะทำงานพิจารณายกร่างและตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย ในวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายบ้านคลองขี่เปล-บ้านคลองจัง (ผญ.บ่าว) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete และก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายโรงแรมเจเอส หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อกระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง ชนิดไม่มีเส้น ขนาด ๑๕ x ๑๑ นิ้ว ๑ ชั้น จำนวน ๑ ลัง ของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง